Bokslutskommunike 2022Stockholm 2023-02-28

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports.

Kära aktieägare,

Vi har nu avslutat fjärde kvartalet och stängt böckerna för 2022. Det gångna året har varit ett utmanande år, likväl för oss som för många andra där omvärldsfaktorer har påverkat oss alla. Trots rådande klimat har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsatt arbeta intensivt med våra innehav och verksamheter samt exekverat på vår strategi.

Vår industriverksamhet har under perioden fortsatt växa stadigt med lönsamhet vilket ger oss ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete ger positiv effekt. Med en stabil underliggande verksamhet som kan täcka centrala kostnader för gruppen kommer vi kunna fortsätta göra fler attraktiva investeringar och skapa långsiktiga värden. Vid periodens utgång har NanoCap totalt 17 st innehav varav 13 st är noterade, några av NanoCaps kärninnehav är bl.a M.O.B.A Network, Tourn International, CGit och Mediacle Group. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och växa sina respektive affärer. 

Vi är fortsatt välpositionerade i våra innehav och därtill har vi en stark balansräkning. Styrelsen har mot detta beslutat att återigen föreslå årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 0,25 kr per aktie. Våra finansiella mål för 2025 avseende tillgångar (850-1250 MSEK), omsättning (65-100 MSEK) och EBITDA-marginal (10-15%) kvarstår trots oroligheterna runt om i världen, dessa kan av naturliga skäl komma att revideras beroende på omvärldsfaktorer. 

Trots minskade värden under 2022 är vi fortsatt positiva och vi tror att samtliga av våra innehav har god utvecklingspotential och således det bästa framför sig, men det kommer krävas hårt arbete och hålla god kostnadskontroll. Vi lever i osäkra tider som medför högre volatilitet och begränsad handel på de finansiella marknaderna vilket såklart påverkar oss, men trots rådande klimat har vi navigerat oss fram och tagit vara på investeringsmöjligheter för att positionera oss på bästa sätt inför framtiden.

Framtid

Mycket av det som präglade 2022 kommer utan tvekan att prägla även 2023 men vi står förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som vi har framför oss. Vi kommer vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning.

Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens egna kapital till 102,3 MSEK (2021; 136,7 MSEK). Koncernens omsättning för 2022 uppgick till 60,2 MSEK (2021; 46,8 MSEK) varav kvartal fyra uppgick till 16,5 MSEK (2021 Q4; 13,1 MSEK). Koncernens resultat för 2022 uppgick -57,7 MSEK (2021; 7 MSEK) varav kvartal fyra uppgick till -0,8 MSEK (2021 Q4; 1,9 MSEK). Resultatet för helåret belastas av nedskrivningar i enlighet med försiktighetsprincipen som genomfördes under det tredje kvartalet. Koncernens likviditet uppgick till 8,1 MSEK (2021 Q4; 10 MSEK).

På återhörande!

Christian Kronegård, Verkställande direktör

NanoCap Group AB (publ)

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.

Denna information är sådan som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:18 CET.