Investor relations
Articles of association

Bolagsordning

§ 1 Firma
NanoCap Group AB (publ) - 556818-0300.
Bolaget är ett publikt aktiebolag

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall Bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst 5 (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall Koncernresultaträkning och
Koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december

Antagen på extra stämma 2021-11-11