Investor relations
Share Issue December 2023

Beslut från extra bolagsstämma 2023-12-05

2023-12-05 höll NanoCap Group AB (publ) extra bolagsstämma, stämman beslutade om företrädesemission om högst 1 557 627 aktier, varav 142 221 av serie A och 1 415 406 av serie B till en teckningskurs om 5,50 kr per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 557 627 kr. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 8 566 948,50 kronor.

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra NanoCap 8 566 948,50 kronor, före emissionskostnader.
 • Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst 0,5 MSEK.
 • En (1) befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen den 14 december 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie A. En (1) befintlig aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen den 14 december 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske medelst kontant betalning eller kvittning.
 • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter, medelst kontant betalning eller kvittning. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter, detta får ske inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska:
  1. i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
  2. i andra hand ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 • Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie.
 • Teckningsperioden för företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 18 december till 4 januari 2024.
 • Styrelsen har beslutat att inte utge särskilt memorandum med anledning av erbjudandet. Styrelsen hänvisar istället till senaste årsredovisning, kvartalsrapporter, lämnade pressmeddelande samt bolagspresentationer. Villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida i god tid innan teckningsperioden startar.
 • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 • Bolaget anlitar Partner Fondkommission som emissionsinstitut.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
12 december 2023 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 december 2023 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
14 december 2023 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
18 december 2023 - 29 december 2023 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
18 december - 4 januari 2023 Teckningsperiod
Omkring den 8 januari 2024 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen