NanoCap Group erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

NanoCap Group AB (publ) (”NanoCap” eller ”Bolaget”) har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I samråd med Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har Bolaget beslutat att sista dag för handel på Spotlight är den 14 mars 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars 2023. Aktieägare i NanoCap kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Från och med första dag för handel på Nasdaq First North kommer NanoCaps aktier handlas under kortnamnet NANOC B.

NanoCap har med anledning av listbytet upprättat en Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/investor-relations. Bolagsbeskrivning har upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Godkännandet är bland annat villkorat av att ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Amudova är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser. Born Advokater är Bolagets legala rådgivare.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling