Kommuniké från extra bolagsstämmaExtra bolagsstämma med aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 15 mars 2024. Vid den extra bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan, med erforderlig majoritet.

Minoritetsrevisor

Aktieägaren Gerard Dals förslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen biträddes av aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av NanoCap Group AB (publ) för offentliggörande den 2024-03-15 09:55 CET.

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)nanocapgroup.com 

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ) 

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.