Delårsrapport tre 2022Stockholm 2022-11-21

Fullständig rapport finns bilagd.

Kära aktieägare,

Vi har avslutat årets tredje kvartal och lever i fortsatt osäkra tider som medför högre volatilitet och begränsad handel på de finansiella marknaderna. Trots rådande klimat har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsätter att arbeta stenhårt med våra innehav och verksamheter. Som helhet är vi nöjda med utvecklingen av vår grupp och de organisatoriska förändringar vi har implementerat. Vår industridel fortsätter att växa stadigt med lönsamhet och ger oss ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete börjar bära frukt. Med en stabil underliggande verksamhet kommer vi kunna fortsätta göra fler attraktiva investeringar och skapa långsiktiga värden.

Vårt innehav M.O.B.A har genomfört ytterligare ett förvärv i form av LoLwiz samt efter periodens utgång ansökt om parallellnotering på OTCQX i USA vilket ska bli spännande att följa. Vårt inhouse-projekt ANTCO. har fortsatt levererat på sin strategi att förvärva minoritetsposter i tillväxtbolag och står inför en spännande resa. Efter periodens utgång har också vårt innehav MyFirstApp Group ingått en avsiktsförklaring om att avyttra dess verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare som är noterade på Spotlight Stock Market.

Vi är fortsatt välpositionerade i våra innehav och därtill har vi en stark balansräkning. Vi kommer framgent fortsätta jobba hårt för att skapa ytterligare stabilitet samt fler investeringsmöjligheter. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och växa sina respektive affärer. Vi kommer framledes fortsätta vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning. Det finns en klar risk för att omvärldsfaktorerna kommer bli mer utmanande vilket påverkar de flesta företag, varför det fortsatt är viktigt med god kostnadskontroll och hårt arbete då det skapar möjligheter för framtiden. Att ni som aktieägare vill vara med på denna resa motiverar oss att ständigt eftersöka optimeringar av vår verksamhet.

Under perioden uppgick koncernens egna kapital till 102,3 MSEK (2021 Q3; 136,9 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 14,5 MSEK (2021 Q3; 9,4 MSEK). Koncernens resultat för perioden uppgick -55,4 MSEK (2021 Q3; 2,7 MSEK). Resultatet belastas av nedskrivningar i enlighet med försiktighetsprincipen. Koncernens likviditet uppgick till 4,4 MSEK (2021 Q3; 12,9 MSEK), och varulagret uppgick till 8,7 MSEK (2021 Q3; 4,9 MSEK).

Våra finansiella mål kvarstår enligt nedan:

Finansiellt mål för 2025:
Tillgångar (850-1250 MSEK)
Omsättning (65-100 MSEK) och
EBITDA-marginal (10-15%)

Bästa hälsningar,

Christian Kronegård

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.

Denna information är sådan som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-21 18:05 CET.