NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag februari 2022Stockholm 2022-03-07
NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen för februari 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 5,2 MSEK (ca 3,4 MSEK 2021). 

Vidare är det svårt att uttala sig om framtida utveckling med tanke på rådande världsmarknadsläge. Vi fortsätter dock arbete med våra innehav och känner trygghet i vår finansiella situation.     

 

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.