Kommunike från extra bolagsstämmaStockholm, 2023-12-05

Idag 2023-12-05 höll NanoCap Group AB (publ) extra bolagsstämma, stämman beslutade enligt det förslag som presenterats via pressmeddelande 2023-11-02. 

 

Beslut enligt följande:  

Det beslutades om företrädesemission om högst 1 557 627 aktier, varav 142 221 av serie A och 1 415 406 av serie B till en teckningskurs om 5,50 kr per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 557 627 kr. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 8 566 948,50 kronor.

· Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra NanoCap 8 566 948,50 kronor, före emissionskostnader.
· Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst 0,5 MSEK. 
· En (1) befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen den 14 december 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie A. En (1) befintlig aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen den 14 december 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske medelst kontant betalning eller kvittning.
· Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter, medelst kontant betalning eller kvittning. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter, detta får ske inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska:
· a) i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
· b) i andra hand ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

· Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie.
· Teckningsperioden för företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 18 december till 4 januari 2024.
· Styrelsen har beslutat att inte utge särskilt memorandum med anledning av erbjudandet. Styrelsen hänvisar istället till senaste årsredovisning, kvartalsrapporter, lämnade pressmeddelande samt bolagspresentationer. Villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida i god tid innan teckningsperioden startar.
· De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
· Bolaget anlitar Partner Fondkommission som emissionsinstitut.

 

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

5 december 2023                                              Extra bolagsstämma

12 december 2023                                              Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

13 december 2023                                              Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

14 december 2023                                              Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

18 december 2023 - 29 december 2023           Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

18 december 2023 - Tills dess att emissionen är registrerad Handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market

18 december - 4 januari 2023 Teckningsperiod

Omkring den 8 januari 2024                        Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning 

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget som högst med 1 557 627 aktier, varav högst 142 221 A-aktier och 1 415 406 B-aktier, från 4 153 675 aktier till 5 711 302, och aktiekapitalet kommer öka med högst 1 557 627 SEK, från 4 153 675 SEK till 5 711 302 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta att utspädningseffekten i företrädesemissionen uppgår till cirka 27 procent.

Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.