Publicering av årsredovisningen för 2023Stockholm, 2024-05-02

NanoCap Group AB publicerar härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2023. Vid upprättandet av årsredovisningen har smärre justeringar och avvikelser förekommit i förhållande till bokslutskommunikén för 2023. Resultatförändringen i moderbolaget har sitt ursprung från utfallet av tilläggsköpeskilling, kommunicerat 2024-03-07. Resultatförändring i koncern har sitt ursprung från nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar i ett dotterbolag. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt på bolagets hemsida: https://nanocapgroup.com/investor-relations.

Nedan redogörs för de poster som påverkats och som är värda att lyfta ut:

· Periodens resultat för moderbolaget -5,1 Mkr istället för -6,6 Mkr.
· Summa omsättningstillgångar i moderbolaget var 6,5 Mkr istället för 5,0 Mkr.
· Eget kapital i moderbolaget är 26,3 Mkr istället för 24,8 Mkr.     
· Balansomslutningen för moderbolaget var 57,6 Mkr istället för 56,0 Mkr.
· Resultat per aktier för moderbolaget  var -1,23 kr istället för -1,59 kr.
· Periodens resultat för koncernen -27,2 Mkr istället för - 25,7 Mkr.
· Summa omsättningstillgångar i koncernen var 20,0 Mkr istället för 18,5 Mkr.
· Finansiella anläggningstillgångar i koncernen var 73,4 Mkr  istället för 77,3 Mkr. 
· Balansomslutningen för koncernen var 94,7 Mkr istället för 97,1 Mkr.
· Eget kapital i koncernen är 79,0 Mkr istället för 81,44 Mkr. 
· Resultat per aktie för koncernen var -6,54 kr istället för -6,19 kr.
· Inga förändringar är kassaflödespåverkande. 

//   
 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.