Lägesuppdatering NanoCap juni 2024Stockholm 2024-06-11

Intensivt och framgångsrikt första halvår för NanoCap
NanoCap AB (publ) vill härmed informera om bolagets utveckling under årets första fem månader. Perioden har präglats av intensiva och givande aktiviteter ur ett NanoCap-perspektiv. Vårt substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 25 kr per aktie, vilket är en positiv utveckling. Våra underliggande plattformar har rört sig i rätt riktning och flera av våra portföljbolag har presterat i linje med eller överträffat förväntningarna.

Finansiella nyckeltal och operationell utveckling
NanoCap vill särskilt lyfta fram styrkan i våra plattformar och den positiva utvecklingen under det första kvartalet 2024. Vi kan konstatera att vår portfölj, inkluderande innehav över 5 %, har uppnått en ackumulerad omsättning om cirka 335 MSEK, jämfört med 206 MSEK under samma period 2023. EBITDA uppgick till cirka 27,5 MSEK, vilket är en betydande ökning jämfört med 12,6 MSEK under första kvartalet 2023. Vår portfölj sysselsätter omkring 300 medarbetare.
Samtidigt har vårt helägda dotterbolag rapporterat positiva resultat fem månader i rad, vilket vittnar om en stabil och förbättrad finansiell ställning. Kassaflödet har visat kontinuerlig förbättring, vilket ytterligare förstärker vår tilltro till framtida tillväxt och hållbar utveckling.
Framtidsutsikter och strategiska mål
NanoCap fortsätter att fokusera på långsiktig tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare. Vår strategi innefattar fortsatt investering i tillväxtbolag inom teknologisektorn, särskilt inom SaaS, applikationer och AI-produkter. Vi strävar efter att genomföra investeringar både direkt och via joint ventures, med målsättningen att skapa en diversifierad och internationellt orienterad tillväxtportfölj.
Vi vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans ser vi fram emot att bygga vidare på den positiva utvecklingen och skapa ytterligare värde under kommande kvartal och år.
Övrigt
Många glömmer att “dagens” NanoCap grundades 2014 med små medel från ett rörelsedrivande bolag, som i sin tur har sitt ursprung från en hopslagning av två små familjeföretag 2008.
Sedan dess har inga större emissioner genomförts, utan enbart några mindre. I stort sett har all tillväxt av tillgångar skett via upparbetade vinstmedel. Som högst var vi uppe i ca 340 MSEK, och då ska utdelningar återföras.  Under åren har vi hunnit med flera utdelningar, de senaste årens utdelning av kontanta medel, och dessförinnan sakutdelningar i form av noterade aktier. Så aktieägarvärden har vi skapat, men det kan såklart bli bättre. Än viktigare är det internationella kontaktnät vi byggt upp, inte minst de med aktiemarknaden OTC i USA. Vi förväntar oss att flera av våra innehav under kommande år kommer att vara noterade i såväl Sverige som USA. Att vara “dubbelnoterad” skapar såväl bättre likviditet i våra innehav, som möjlighet att attrahera amerikanska investerare och förvärva bolag på en internationell marknad med betalning av aktier som handlas på den amerikanska aktiemarknaden.
Med ovanstående i åtanke har vi noterat att vi har både nöjda och mindre nöjda aktieägare. Mitt uppdrag är att öka andelen nöjda aktieägare, vilket kräver hårt arbete, långsiktighet och positiva resultat. Detta leder till substansvärdetillväxt, vilket är vårt huvudsakliga fokus under de kommande kvartalen och åren. Som nämnts tidigare är vårt första mål att återgå till 2022 års nivå.

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.