NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avtal om att avyttra sin verksamhet till ObsteCareStockholm 2022-11-25

NanoCaps innehav MyFirstApp Group har ingått avtal om att avyttra sin verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare AB. Köpeskillingen uppgår till 22 MSEK varav ca 9,7 MSEK ska erläggas genom nyemitterade aktier i ObsteCare till en kurs om 0,05 SEK per aktie och ca 12,3 MSEK genom revers. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel. Affären är villkorad av att extra bolagsstämma i ObsteCare godkänner förvärvet. 

Vi som ägare ställer oss positiva till den föreslagna transaktionen och ser fram emot att MyFirstApp kan utvecklas tillsammans med oss och övriga långsiktiga aktieägare. 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.