Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group ABStockholm 2022-05-18

Fullständig rapport finns bilagd. 
 

VD har ordet 

Kära aktieägare,
Vi befinner oss fortsatt i en svår tid där framtiden är mycket svår att sia om, därför är det just nu än viktigare än tidigare att hålla örat mot rälsen, vara snabbfotade, arbeta mer än alla andra samt ha hård kostnadskontroll för att överleva. För vi tror att de som tar sig igenom denna tid kommer finna möjligheter nu och i framtiden. NanoCap är dessutom välkapitaliserade och styrelsen har åter föreslagit utdelning vid årsstämman.  

Under årets inledande kvartal har fokus varit utveckling av vår befintliga portfölj och primärt våra dotterbolag. Roligt då att se att våra dotterbolag utvecklas väl och och dess EBITDA resultat uppgår till drygt 700 000 SEK för kvartal ett 2022. Dotterbolaget genererar fortfarande neutralt operationellt kassaflöde på grund av investeringar i större lager och maskiner, kassaflödet förväntas bli bättre från första kvartalet 2023.  

Under kvartalet har våra innehav minskat i värde. Vi känner oss dock positiva till majoriteten av våra innehav och tror värdena i vår portfölj kommer återfå det värde de hade tidigare. Trots nedgången i portföljen behåller vi våra långsiktiga mål enligt nedan; 
Finansiellt mål för 2025:
Tillgångar (850-1250 MSEK)
Omsättning (65-100 MSEK) och
EBITDA-marginal (10-15%)
Under perioden uppgick koncernens omsättningen till 13,9 MSEK (2021; 11,9 MSEK). Koncernens egna kapital uppgick till 135,5 MSEK (2021; 112,1 MSEK). Koncernens resultatet för perioden uppgick 0,3 MSEK (2021; 3,9 MSEK). Koncernens likviditet uppgår till 7,9 MSEK (2021; 11,3 MSEK) och varulagret uppgår till 8,0 MSEK (2021; 5,1 MSEK).
Investeringar & framåtblick
I talande stund i mitten av andra kvartalet 2022 befinner vi oss fortfarande i en svår tid, med mycket och stor osäkerhet måste vi våga titta framåt. Som sagt; NanoCap är välpositionerade och kapitaliserat, och vi vet att hårt arbete med kostnadskontroll skapar möjligheter för framtiden. Vi ska fortsätta våra investeringar inom segmentet tillväxtbolag och tror möjligheter kommer dyka upp under kommande kvartal. Det ska även bli kul att följa utvecklingen av vårt nya investeringsfokus; SaaS-applikationer inom e-handel som växer lavinartat. Vi ska även ta nästa steg i vår expansion till nya marknader vilket är en viktig del i vårt långsiktiga arbete. Men återigen, enkelt förklarat; vi ska fortsätta göra det vi älskar att göra och är bra på!
På återhörande

////

VD, Thomas Jansson på uppdrag av styrelsen,
Stockholm 2022-02-24
Kontakt: ir@nanocapgroup.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 17:56 CET.