Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 - förestår utdelning 0,25 kr per aktieStockholm 2022-02-24

Fullständig rapport finns bilagd.
 
Härmed publicerar NanoCap Group sin bokuslutkommunike för 2021 samt styrelsens förslag till utdelning.
Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 kr per aktie samt behåller målsättning för 2025. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD har ordet:

Kära aktieägare,
Vi befinner oss tyvärr i en av de svåraste tiderna under vår tid, och med stor osäkerhet framför oss vill jag börja med att förtydliga att det är mycket svårt att sia om utvecklingen för de kommande månaderna, kvartalen och i värsta fall åren. Vi likt alla andra följer såklart utvecklingen och hoppas, och måste tro på bästa möjliga slut på dessa oroligheter.

Med det sagt kan vi trots allt konstatera att NanoCap för tredje året i rad visar positivt resultat för koncernen. Koncernen har tagit stora steg under året och vid utgången av 2021 är vi betydligt starkare än vid starten av 2021 och styrelsen kommer återigen föreslå årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 0,25 kr per aktie. Under 2021 har NanoCap ökat substansvärdet med 29 kr per aktie vilket känns som en trygg utveckling. 

Med det sagt ska vi fortsätta vårt arbete, göra fler investeringar i innovativa tillväxtbolag, utveckla våra dotterbolag så de genererar kassaflöde och resultat som täcker vår administration, först därefter kommer ketchupeffekten i vårt långsiktiga värdebyggande. Våra finansiella mål för 2025 avseende tillgångar (850-1250 MSEK), omsättning (65-100 MSEK) och EBITDA-marginal (10-15%) kvarstår trots oroligheterna runt om i världen, dessa kan av naturliga skäl komma att revideras beroende på utvecklingen av oroligheterna i världen. 

Under året uppgick koncernens omsättningen till 46,8 MSEK (2020 47,6 MSEK) varav fjärde kvartalet uppgick till 13,1 MSEK (2020 12,9 MSEK). Koncernens egna kapital uppgick till 136,7 MSEK i jämförelse med 103,7 kvartal fyra 2020. Koncernens resultatet för helåret uppgick till 7,0 MSEK (32,2 MSEK 2020) och för fjärde kvartalet 1,9 MSEK (2020 negativt 5,3 MSEK).

Investeringar & framåtblick
Med tre år av positiva resultat för har vi byggt en stabil grund att utgå från och vi fortsätter vårt långsiktiga och hårda arbete för framtiden, vi tror nämligen att hårt arbete och flest timmar vinner i det långa loppet. Samtidigt lever vi i en tid av snabb förändring och det är viktigt att vara snabbfotade och hålla örat mot rälsen för att hitta rätt investeringar för framtiden och målet är att fler av NanoCaps investeringar framöver ska ske i internationella bolag.  

Nu, två månader in i 2022 befinner vi oss åter i en orolig värld med stor osäkerhet framför oss och det är svårt att säga hur mycket det påverkar NanoCap, men som sagt, vi måste tro och hoppas på bästa möjliga slut. Det vi vet är att vi kommer göra allt för att var så väl förberedda för den framtid som möter oss. Men återigen, enkelt förklarat; vi ska fortsätta göra det vi älskar att göra och är bra på!
 

VD, Thomas Jansson på uppdrag av styrelsen,
Stockholm 2022-02-24
Kontakt: ir@nanocapgroup.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140
 

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.