Kommunike årsstämmaStockholm 2023-05-25 

Idag 2023-05-25 höll NanoCap Group AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande materiella beslut fattades. 

· Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen

· Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt med styrelsens förslag.
Det beslutades om utdelning; 0,25 kr per aktie. 

Avstämningsdag: 2023-09-04

Utbetalningsdag: 2023-09-07

· Stämman beslutade att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

· Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och revisorssuppleanter.

· Stämman beslutade att arvode utgår med ett prisbasbelopp till ledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen, ordförande erhåller ytterligare ett halvt arvode. Revisor erhåller ersättning enligt godkänd räkning. 

· Stämman beslutade om omval av Kristoffer Martin, Thomas Jansson, Anders Bergström, Marcus Carning och David Nylen. Kristoffer Martin fortsätter som ordförande. 

· Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

 

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.