Kommunike årsstämma NanoCap GroupStockholm 2022-05-25 

Idag 2022-05-25 höll NanoCap Group AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande materiella beslut fattades. 

· Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen

· Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt med styrelsens förslag. Det beslutades om utdelning om 0,25 kr per aktier. 

Avstämningsdag: 2022-05-30

Utbetalningsdag: 2022-06-02

· Stämman beslutade att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

· Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och revisorssuppleanter.

· Stämman beslutade att arvode utgår med ett prisbasbelopp till ledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen, ordförande erhåller ytterligare ett halvt arvode. Revisor erhåller ersättning enligt godkänd räkning. 

· Stämman beslutade om omval av Kristoffer Martin, Thomas Jansson, Anders Bergström och Marcus Carning. Nyval av David Nylen. Kristoffer Martin fortsätter som ordförande. 

· Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

Kort introduktion om David Nylen:

David Nylen, född 1983, jurist med drygt 10 års erfarenhet från advokatbyrå och in-house på bolag. Davids kompetensområden innefattar M&A, kapitalmarknad och kommersiella avtal.

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com (http://www.newequityventure.com/)

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.