Kvartalsrapport ett 2023Stockholm 2023-05-30

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports

[image]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (KVARTAL ETT 2023)

●         NanoCaps kärninnehav M.O.B.A Network parallellnoteras på OTCQX i USA

●         NanoCap ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market

●         NanoCap godkänns och tas upp för handel på Nasdaq First North Growth Market

●         NanoCap investerar i Shopify-lösningen Pixelfox

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG (KVARTAL ETT 2023)

●         NanoCaps innehav MyFirstApp Sweden återförs på ordinarie lista efter sedvanlig omnoteringsprocess efter omvänt förvärv

●         NanoCap ingår avsiktsförklaring med OptiMobile om avyttring av Pixelfox

●         NanoCaps innehav M.O.B.A Network förvärvar Wargraphs S.A.S för upp till 50 MEUR

●         Årsstämman i NanoCap beslutar om ordinarie utdelning om 0,25 SEKper aktie. Avstämningsdagen beslutades till den 4 september 2023.

Kära aktieägare,

Vi har nu avslutat årets första kvartal för 2023 och vi lever fortfarande i osäkra tider som präglas av inflation, stigande räntor och krig. Trots rådande klimat står vi stadigt med en stark balansräkning och goda förutsättningar att fortsätta genomföra vår långsiktiga strategi. Under perioden har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsatt arbeta intensivt med våra innehav och verksamheter. Vi har även tagit steget till Nasdaq First North Growth Market.

Vår industriverksamhet fortsätter att utvecklas operationellt starkt med ökade rörelsemarginaler och stabila kassaflöden. Vi har omallokerat centrala resurser samt effektiviserat centrala kostnader och satsat mer på våra dotterbolag. På så vis kommer vår underliggande verksamhet kunna täcka stora delar av våra centrala kostnader samt möjliggöra till fler investeringar och skapa långsiktiga värden. Utfallet av denna åtgärd kommer att synas än mer under årets andra kvartal.

Under perioden har vi tagit steget till Nasdaq First North Growth Market vilket är ett steg i vår strategi att öka vår synlighet och exponering mot en global marknad då vårt fokus är att investera och förvärva internationella tillväxtbolag. Kul är också att vårt kärninnehav M.O.B.A Network parallellnoterades på OTCQX i USA under januari. Detta är ett tydligt exempel på hur vi vill att våra innehav över tid ska fortsätta att utvecklas och växa, dels genom sin affär men också öka sin synlighet. M.O.B.A Network har också efter perioden ingått avtal om att förvärva Wargraphs S.A.S, en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer för spel som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Vi har stark tilltro till förvärvet och till M.O.B.A Network fortsatta utveckling.

Vårt innehav MyFirstApp Sweden som vi äger genom vårt dotterbolag har efter periodens utgång återförts till ordinarie lista efter sedvanlig omnoteringsprocess efter omvänt förvärv av MyFirstApp Group S. Under perioden har vi också gjort en mindre investering i Shopify-lösningen Pixelfox där vi efter periodens utgång tillsammans med övriga ägare har ingått en avsiktsförklaring om att avyttra verksamheten till Spotlight-noterade OptiMobile. Vi ser fram emot denna process och en potentiellt stundande affär.

Framtid

Vi upplever marknaden som fortsatt osäker, givet rådande omvärldsfaktorer men vi står förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som vi har framför oss. Vi kommer fortsättningsvis att vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning. Vi kommer att fortsätta sondera marknaden för potentiella förvärv, dels till våra befintliga dotterbolag och innehav samt utvärdera möjligheterna till att bredda vår bas ytterligare med ett starkt rörelsedrivande bolag inom gruppen.

Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 100,5 MSEK (2022 Q1; 135,5 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 10 MSEK (2022 Q1; 13,9 MSEK). Koncernens resultat uppgick -8,1 MSEK (2022 Q1; 0,3 MSEK). Koncernens likviditet uppgick till 4,8 MSEK (2022 Q1; 7,9 MSEK).

På återhörande!

Christian Kronegård, Verkställande direktör

NanoCap Group AB (publ)

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 08:30 CET.

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.