Delårsrapport 1 2024Stockholm 2024-05-24

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports

KONCERNEN (MSEK)        Q1 2024         Q1 2023        Helår 2023

Totala intäkter                        8,7                  10,0               34,0

Resultat efter fin. poster        -3,3                 -9,6               -47,8

Balansomslutning                  94,4                128,2             94,7

Soliditet (%)                         87,2%             78,4%           83,5%

Res. per aktie i snitt (sek)      -0,62                -1,96            -6,54

MODER (MSEK)                 Q1 2024           Q1 2023       Helår 2023

Totala intäkter                        0,4                   0,8                2,4

Resultat efter fin. poster        1,6                   -2,5               -4,4

Balansomslutning                  60,9                  53,8              57,6

Soliditet (%)                         59,7%              55,8%           45,7%

Res. per aktie i snitt (sek)      0,30                 -0,59              -1,23

Väsentliga händelser under perioden

• Företrädesemission avslutades och blev övertecknad, antal aktier efter emissionen uppgår till 5 711 302

• Erhåller information om tilläggsköpeskilling om 1 500 000 kr från avyttring av dotterbolag

• Extra bolagsstämma hålls 2024-03-15, beslut om minoritetsrevisor

• White Pearl Tech. Group (WPTG) lämnar offentligt uppköpserbjudanden på Ayima Group

• NanoCap accepterade erbjudandet och äger idag aktier i WPTG

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Erhåller tilläggsköpeskilling av Pixelfox - 2 054 794 aktier

• I övrigt inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD har ordet:

Jag är glad att kunna rapportera att vi börjar se positiva tecken i vår verksamhet. Under min tid som VD har både substansvärdet och aktiekursen förbättrats, vilket visar på styrkan och potentialen i vår strategi. Vid utgången av mars 2024 var substansvärdet 19,8 kr per aktie (april var substansvärdet per aktie 25,0 kr), NanoCap påvisar även positivt resultat i moderbolaget

Det är även viktigt för mig att informera om att det är våra olika plattformar (innehav) som är värdegenererande för NanoCap. När vi stöttar och utvecklar befintliga eller nya innehav skapas värde som NanoCap får ta del av i form av ökat substansvärde. Därför måste vi kontinuerligt arbeta långsiktigt med våra viktigaste kärninnehav.

Som sagt påvisar vi positivt resultat i moderbolaget vilket är ett mål för oss, tyvärr påverkas koncernens resultat negativt av MOBA och ANTCO, vars resultat efter skatt var negativa, och deras resultat efter skatt konsolideras i vår koncern, övriga delar i koncernen påvisade förbättrad utveckling resultatmässigt.

Under perioden har vi sett händelser i våra noterade innehav som inte sker varje kvartal, vi erhöll ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Ayima. Vi har accepterat erbjudandet, och lämnat ägandet i Ayima efter många år, och istället blir NanoCap delägare i en större internationell grupp vid namn White Pearl Tech Group (WPTG), också noterade på Nasdaq. Vi förväntar oss att WPTG kan skapa bättre avkastning på kort till medellång tid än vad innehavet i Ayima hade kunnat bidra med. MOBA redovisade rekordomsättning, för Q1, bästa resultat på EBITDA-nivå och ett starkt kassaflöde för perioden och vi förväntar oss under kommande kvartal stark utveckling i bolaget. Vill även nämna AIXIA som publicerade sin bästa kvartalsrapport i bolagets historia. Omsättningen uppgick till 205 MSEK, med resultat på EBITDA-nivå, 16,9 MSEK och ett positivt kassaflöde om 16 MSEK. Även Medicale ska nämnas vilka 2023 redovisat ett resultat på EBITDA-nivå om ca 43 MSEK, samt byggt upp en kassa om ca 100 MSEK.

Vårt dotterbolag Precisionstål utvecklas väl och vi ser tydliga framsteg. Under året har moderbolaget börjat erhålla avkastning för tidigare utlånat kapital, vi erhåller i lagom tempo återbetalning från utlånade likvider. NanoCap har under de senaste åren finansierat Precisionstål och dess nödvändiga investeringar av maskiner och utökat lager för att möjliggöra för långsiktigt tillväxt. Nu börjar vi närma oss målet att Precisionstål kan bidra med kassaflöde för gruppens administration. Det är även kul att vi åter visar tillväxt i Precisionstål (Q on Q). Det har varit lite frustrerande att veta, att vi säljer fler ton, och levererar ut fler ordrar, men omsättningen inte riktigt sticker iväg, och det beror såklart på att metallpriserna för vårt produktsegment gått ner under sensate åren. Nu är fokus fortsatt produktutveckling (bredare och större lager) för att öka försäljningen ytterligare och vi är övertygade om att detta kommer att bära frukt framöver.

Under de kommande kvartalen kommer NanoCaps fokus vara substansvärdetillväxt, och arbete för att minska substansrabatten. Vi har under de senaste åren genomfört olika aktiviteter för att minska rabatten, vi kan nämna:  utdelning av innehav, utdelning av likvider, genomfört företagspresentationer, mycket IR, mindre IR, men slutsatsen är att långsiktig bolagsutveckling och ökad substansvärdetillväxt över tid ger minskad substansrabatt och därför ska det alltid vara vårt fokus att öka substansvärdet.   

Avslutningsvis ser vi ljusning avseende nya affärer och är övertygad om att vi kan komma att vara delaktiga i flera intressanta transaktioner. Expansionen utanför Sveriges gränser fortsätter och vi ser ett flertal lovande möjligheter, men vi har inte bråttom, det ska vara rätt projekt när vi investerar. Samtidigt hoppas vi kunna lägga mindre tid på administration, ägarfrågor och advokater som både är kontraproduktivt för utvecklingen av bolaget samt kostsamt. Jag hoppas kunna göra mitt arbete på samma sätt som jag gjort under mina tidigare sejourer som verkställande direktör, och det har bidragit till utveckling av bolaget, ökad aktiekurs och därmed avkastning till våra aktieägare.

Med det sagt önskar jag alla en trevlig dag.  

På återhörande, Thomas Jansson, Verkställande direktör
///

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 08:55 CET.

Certified Advisor

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group AB's Certified Adviser.

Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se.