Bokslutskommuniké för 20232024-02-28

Fullständig rapport finns bilagd, samt på bolagets hemsida: NanoCap Group (https://nanocapgroup.com/investor-relations)

----------------------
VD kommentar
Det är kul att återigen dela med mig av en kvartalsrapport som verkställande direktör, och att vi direkt i min första rapport visar positivt resultat för koncernen gör såklart saken ännu roligare. Mitt mål är nu att öka omsättningen i koncernen, påvisa positivt resultat i moderbolaget, förbättra kassaflödet, så att NanoCap återigen kan påvisa positiv substansvärdeutveckling.
Operationellt kommer NanoCap under kommande kvartal och år intensifiera sitt fokus mot befintliga “kärninnehav” och öka aktiviteten i dem! Vi ser en tydlig korrelering, hög närvaro ger högre avkastning och vice versa. Vi har tyvärr sett svag utveckling i de befintliga innehav där andra ägare valt att arbeta utan vårt inflytande. Jag har för avsikt i min nygamla roll som verkställande direktör, att åter arbeta närmare våra innehav och inte bara våra dotterbolag, de innehav som väljer att inte arbeta tillsammans med oss kommer vi lämna.
Alla pratar om omvärldsfaktorer och dess negativa påverkan; jag kan bara konstatera och bekräfta att det är en svag period vi befinner oss i. Trots detta behöver NanoCap anpassa sig och göra sitt bästa även nu – därför kommer vi enbart fokusera på vad vi själva kan påverka och detta vill vi även implementera i våra innehav. Våra innehav ska fokusera på frågor de kan påverka, övriga frågeställningar kan läggas åt sidan.
Gällande våra innehav kan jag skriva hur mycket som helst, men nöjer mig med att konstatera att flertalet är på rätt väg avsende rörelserna. Andra innehav har utvecklats mindre bra, och dessa får utvärderas under kommande kvartal. Avseende våra ej noterade innehav nämner jag Precisionstål (100 %) och Partner Fondkommission (5 %), där båda förväntas visa positivt resultat 2024.
Avslutningsvis upprepar jag att NanoCap ska påvisa positivt resultat i moderbolaget och arbeta för positiv substansvärdeutveckling. För att uppnå det måste vi expandera såväl geografiskt som organisatoriskt, samt öka koncernens omsättning och förbättra kassaflödet!
Stockholm 2024-02-28
Vänliga hälsningar,
Thomas Jansson,
Verkställande Direktör
---------------------
Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 08:00 CET.

Certified Advisor
NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market.
Amudova AB är NanoCap Group AB's Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se.