Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)Stockholm 2023-04-20

Aktieägarna i NanoCap Group AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 klockan 09:00 i lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 16 maj 2023. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NanoCap, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@nanocapgroup.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 16 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:  

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter 
15. Stämmans avslutande

 

Förslag till punkterna 9, 11-14 

Punkt 9

Styrelsen föreslår att 0,25 kr per aktie lämnas för verksamhetsåret 2022. Styrelsen föreslår avstämningsdag för utdelning till 2023-09-04 med utbetalning 2023-09-07.

Punkt 11-14

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp (för 2023) för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen, ordförande erhåller ytterligare ett halvt. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Föreslås omval av samtliga styrelseledamöter, varav Kristoffer Martin föreslås fortsätta som styrelseordförande. Till revisor föreslås att Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor, kvarstår. 

Handlingar

Förslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Sorterargatan 31, 162 50 i Vällingby samt på bolagets hemsida www.nanocapgroup.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

 

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com (http://www.newequityventure.com)

NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.