Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämmaStockholm 2024-02-07
Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ), org.nr. 556818-0300, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 mars 2024 kl. 09:00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 mars 2024, och ombeds anmäla sig till bolaget senast den 14 mars 2024 skriftligen till Box 5141, 102 43 Stockholm (eller via e-post till ir@nanocapgroup.com). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 11 mars 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Dagordning:

1.  Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag från aktieägare Gerhard Dal om tillsättande av en minoritetsrevisor
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 – Förslag från aktieägare Gerhard Dal om tillsättande av en minoritetsrevisor

Aktieägaren Gerhard Dal har inkommit med förslag om att en minoritetsrevisor ska tillsättas. Gerard Dal har inte inkommit med skäl varför han önskar tillsätta minoritetsrevisor, eller med önskemål om vem som ska utses till minoritetsrevisor. Minoritetsrevisorn utses av Bolagsverket. 

För beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller med minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för tillåtet antal aktier och aktiekapital och införa en bestämmelse om krav på anmälan för deltagande på bolagsstämmor. Förslaget innebär ändring av lydelserna i 4 och 5 §§, samt införande av en ny bestämmelse i 9 §.

Nuvarande lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000.

Föreslagna lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 200 000 och serie B till ett antal av högst 19 800 000.

Föreslagen ny bestämmelse:

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

För det fall att bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar 

Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler samt på dess hemsida, www.nanocapgroup.com. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar:

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter:

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)nanocapgroup.com 

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ) 

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

 

Stockholm februari 2024

NanoCap Group AB (publ)

Styrelsen