Kvartalsrapport tre 2023Stockholm 2023-11-15

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports

 

Flerårsöversikt Q3 Q3 jan-sept 2023 jan-sept 2022 Helår 2022
koncernen 2023 2022
Totala intäkter 7,2 14,5 25,5 43,6 60,2
(msek)
Resultat efter −5,9 −69,4 −47,6 −71 −77
finansiella poster
(msek)
Balansomslutning 94,4 131,4 94,4 131,4 132,9
(msek)
Soliditet (%) 83,90% 77,90% 83,90% 77,90% 77%
Resultat per aktie −1,41 −13,34 −6,73 −13,68 −13,89
(sek)

Flerårsöversikt Q3 Q3 jan-sept 2023 jan-sept 2022 2022
modern 2023 2022
Totala intäkter 0,6 0,5 2 1,6 2,1
(msek)
Resultat efter 0 1,2 −3,9 2,1 2,9
finansiella poster
(msek)
Balansomslutning 56,4 51,8 56,4 51,8 53,2
(msek)
Soliditet (%) 48,90% 61,00% 48,90% 61,00% 61,00%
Resultat per aktie 0 0,28 −0,93 0,5 0,7
(sek)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (KVARTAL TRE 2023)

· NanoCap föreslår en företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport tre 2023
· NanoCap kallar till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemissionen
· NanoCaps VD, Christian Kronegård ingår teckningsförbindelse om 1,5 MSEK att teckna aktier i den föreslagna emissionen

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG (KVARTAL TRE 2023)

· NanoCaps ägare BGF Foundation ingår teckningsförbindelse om 2,5 MSEK att teckna aktier i den föreslagna emissionen
· NanoCap reviderar emissionsförslag och kallar till en ny extra bolagsstämma
· NanoCap beslutar att skjuta fram finansiella mål för 2025 till 2027 avseende att inneha tillgångar om 850-1250 MSEK. Mål avseende att omsätta 65-100 MSEK i dotterbolagen samt EBITDA-marginal i dotterbolagen om 10-15 procent kvarstår till 2025.

 

Ärade aktieägare,

Det tredje kvartalet har avslutats och de effektiviseringar vi genomfört under året såsom omallokering av centrala resurser och satsat mer på våra dotterbolag har gett resultat och moderbolaget redovisade återigen ett positivt resultat för perioden. Sammanfattningsvis befinner vi oss fortfarande i ett utmanande globalt ekonomiskt klimat. Trots utmaningar ser jag positiva möjligheter på marknaden, både avseende nya strategiska investeringar, kompletterande förvärv till våra befintliga tillgångar och ytterligare satsningar i våra existerande innehav för att skapa långsiktiga aktieägarvärden.

Jag har fortsatt att aktivt arbeta i - och fokuserat på att optimera våra befintliga innehav och dotterbolag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig tillväxt och avkastning. Per den sista september uppgick NanoCaps substansvärde till motsvarande 30 SEK per aktie, trots minskade värden under det gångna året, bibehåller vi vår positiva framtidssyn och är övertygade om att våra investeringar fortfarande bär betydande potential för framtida tillväxt. Realiseringen av denna potential kommer emellertid kräva en konsekvent insats, tillsammans med noggrann kostnadskontroll och strategisk planering.

Samtidigt med vårt operativa arbete har vi fortsatt att proaktivt utvärdera marknaden för attraktiva investeringar och förvärv. Det är tydligt att värderingarna har sjunkit markant och att säljare och köpare närmar sig varandra, vilket skapar gynnsamma investeringsmöjligheter. Mot bakgrund av detta har vi föreslagit en företrädesemission om cirka 8,6 MSEK för att kunna ta tillvara på investeringsmöjligheter.

Vid periodens avslutning innehar NanoCap totalt 15 st innehav i portföljen, varav 11 st är noterade. Bland våra betydande kärninnehav återfinns framstående företag som M.O.B.A Network, Tourn International, Aixia Group, Mediacle Group och Precisionstål. Vår portfölj är noggrant diversifierad inom attraktiva branscher, där flera av våra investeringar visar på stark potential att öka sin marknadsnärvaro och expandera sina verksamheter. 

Vår industriella verksamhet fortsätter att utvecklas positivt, även om tillväxten uteblivit jämfört med föregående år så rör sig bolaget sig i rätt riktning när det gäller marginaler och kassaflöde. Bolaget har under året också etablerat nya leverantörskontakter och skapat möjligheter för att fortsätta sin långsiktiga tillväxtresa.

Framöver kommer vi att fortsätta att arbeta målmedvetet för att skapa ytterligare stabilitet och identifiera och realisera fler investeringsmöjligheter. Vi kommer att fortsätta att vara flexibla och löpande utvärdera våra innehav för att effektivt allokera våra resurser och maximera avkastningen, vi utesluter inte möjligheten att lämna hela eller delar av våra innehav.

Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 79,2 MSEK (2022 Q3; 102,3 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 7,2 MSEK (2022 Q3; 14,5 MSEK). Koncernens resultat uppgick -5,9 MSEK (2022 Q3; -55,4 MSEK) och moderbolagets resultat uppgick till 0 SEK (1,2 MSEK). Koncernens likviditet uppgick till 1,8 MSEK (2022 Q3; 4,4 MSEK). 

Tack för ert fortsatta förtroende.

Vänliga hälsningar, Christian Kronegård, Verkställande Direktör

// 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 07:45 CET.

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.