Kvartalsrapport två 2023Stockholm 2023-08-25

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports

[image]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (KVARTAL TVÅ 2023)

●         NanoCaps innehav M.O.B.A Network förvärvar Wargraphs S.A.S för upp till 50 MEUR

●        Årsstämman i NanoCap beslutar om ordinarie utdelning om 0,25 SEK per aktie. Avstämningsdagen beslutades till den 4 september 2023.

●         NanoCap tar upp kreditfacilitet om 2,5 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG (KVARTAL TVÅ 2023)

●        Inga väsentliga händer har skett efter periodens utgång.

Kära aktieägare,

Det andra kvartalet är avslutat och vi befinner oss nu i andra halvan av 2023. Trots det rådande omvärldsläget med dess tuffa makroekonomiska effekter ser vi goda möjligheter på marknaden, både i form av kompletterande förvärv till våra nuvarande innehav, potentiella nya, strategiska investeringar samt tilläggsinvesteringar i våra befintliga innehav.

Arbetet har fortsatt där vi proaktivt analyserar marknaden för attraktiva investeringar och förvärv. Det kan konstateras att värderingarna gått ner markant och att säljare och köpare kommit närmare varandra vilket skapar goda investeringsmöjligheter. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att utveckla våra befintliga innehav. Parallellt med detta söker vi också regelbundet efter partners och medinvesterare för att kunna ta tillvara på dessa möjligheter på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vad gäller våra kärninnehav, M.O.B.A, Mediacle, CGit, Tourn och ANTCO. har vi stark tilltro till dessa. Trots ett tufft klimat där många brottas med utmaningar som en del av den nya vardagen arbetar samtliga mycket nära marknaden med beprövade affärsmodeller, som vi ser som hållbara på lång sikt. Jag vill särskilt lyfta fram M.O.B.A, som under perioden förvärvade Wargraphs S.A.S för upp till maximalt 50 MEUR. Detta förvärv har stärkt dess position som en av de ledande aktörerna i världen inom sin nisch gaming/community, vilket kommer att bli mycket spännande att följa. Operationellt har industriverksamheten utvecklats positivt, men jag upplever en viss avmattning vilket medfört att omsättningen minskat med ca 23 procent. Samtidigt har industriverksamheten förbättrat sina rörelsemarginaler och bidragit med positivt operationellt kassaflöde. Fokus för kommande kvartal kommer vara fortsatt breddning av kunderbjudandet samt ökad synlighet för att åter skapa tillväxt för kommande år.

Framgent kommer vi att fortsätta arbeta målmedvetet för att skapa ytterligare stabilitet samt identifiera och realisera fler investeringsmöjligheter. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher, där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och expandera sina respektive affärer. Vi kommer fortsatt att vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på det mest effektiva sätt allokera våra resurser och investera för bästa möjliga avkastning.

Vi är medvetna om att det finns en tydlig risk för att omvärldsfaktorer kan bli mer utmanande, vilket skulle påverka de flesta företag. Därför understryker vi vikten av fortsatt god kostnadskontroll och disciplinerat arbete, då detta skapar en robust grund och möjligheter för framtiden.

Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 96,8 MSEK (2022 Q2; 163,1 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 8,3 MSEK (2022 Q2; 15,3 MSEK). Koncernens resultat uppgick -14 MSEK (2022 Q2; -1,8 MSEK). Koncernens likviditet uppgick till 2,2 MSEK (2022 Q2; 7 MSEK).

Tack för ert fortsatta förtroende.

Vänliga hälsningar, Christian Kronegård, Verkställande Direktör

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 07:30 CET.

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.