VD brev januari 2024Stockholm 2024-01-08

Inledningsvis vill jag tacka alla investerare som valt att stötta NanoCap i vårt långsiktiga arbete för värdetillväxt, genom att teckna aktier i den avslutade företrädesemissionen. Det är självklart mycket glädjande att vi övertecknades i så hög grad, och detta utgör ett starkt bevis på förtroendet för oss.

Som nytillträdd verkställande direktör är mitt jobb nu att öka substansvärdet. Jag har som mål att NanoCap under de kommande 24 månader ska återuppnå det substansvärde vi hade i inledningen av 2022, detta genom stöttning av befintliga innehav, samt nya investeringar enligt bevisad affärsmodell. För vi vet att det går att göra värdedrivande affärer inom vårt segment. 

Vidare är min uppgift att informera om NanoCap och vårt arbete, skapa förståelse för vår verksamhet vilket över tid skapar en bättre värdering av NanoCap. Det ska dock tydligt påpekas att vi inte värderar oss själva, utan istället helt fokuserar på att värdera våra innehav och maximera deras värden för att öka NanoCaps substansvärde. 

Många glömmer att dagens NanoCap grundades 2014 med små medel från ett rörelsedrivande bolag. Sedan dess har vi inte genomfört några större emissioner, utan enbart några mindre. I stort sett har all tillväxt av substansvärdet skett via upparbetade vinstmedel. Som högst var vi uppe i ca 340 MSEK, och då ska utdelningar återföras.  Under åren har vi hunnit med flera utdelningar, de senaste årens utdelning av kontanta medel, och dessförinnan sakutdelningar i form av noterade aktier. Så aktieägarvärden har vi skapat, men det kan såklart bli bättre. Än viktigare är det internationella kontaktnät vi byggt upp, inte minst de med aktiemarknaden OTC i USA. Vi förväntar oss att flera av våra innehav under kommande år kommer att vara noterade i såväl Sverige som USA. Att vara “dubbelnoterad” skapar såväl bättre likviditet i våra innehav, som möjlighet att attrahera amerikanska investerare och förvärva bolag på en internationell marknad med betalning av aktier som handlas på den amerikanska aktiemarknaden.

Med det sagt har jag märkt att vi har både glada och mindre glada aktieägare, men mitt arbete är att få fler glada än det motsatta, och för att nå det behövs hårt arbete, långsiktighet, positivt resultat, vilket ger substansvärde-tillväxt, och just substansvärde-tillväxt är vårt huvudfokus under kommande kvartal och år, och som jag skrev ovan ska vi i första steget tillbaka till 2022 års nivå. 

Avslutningsvis återupprepar jag vad som sagts tidigare, NanoCap investerar huvudsakligen i tillväxtbolag inom tech, segmenten kan vara SaaS, applikationer och AI-produkter, investeringar görs direkt eller via  JV-bolag, och för dig som vill bli indirekt ägare av en internationell tillväxtportfölj är NanoCap rätt investeringsobjekt. 
 

/

Thomas Jansson 

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.