Delårsrapport två 2022Stockholm 2022-08-25

Fullständig rapport finns bilagd.

Kära aktieägare,

Vi har nu avslutat årets andra kvartal som har varit en händelserik period där vi har genomfört strategiska förändringar i organisationen samt tagit vara på investeringsmöjligheter för att ta nästa steg i utvecklingen av NanoCap. 

Vi består idag av ett starkt team med en gemensam syn på hur vi ska arbeta framåt för att nå våra mål. I tuffare tider skapas även möjligheter, möjligheter som vi redan under kvartalet tagit vara på genom vårt nya affärsben ANTCO. ANTCO. investerar i tillväxtbolag och har under kvartalet förvärvat minoritetsandelar i sammanlagt åtta bolag samt genomfört ytterligare fyra förvärv efter periodens utgång. Våra onoterade dotterbolag inom industri har även fortsatt utvecklats i positiv riktning och redovisar en sammantagen omsättning om 14,6 MSEK (11,6 MSEK), en omsättningsökning om 26 procent.

NanoCap är idag ett välpositionerat- och kapitaliserat bolag och vi har en stark balansräkning som vi framgent kommer fortsätta jobba med för att skapa ytterligare stabilitet och skapa fler investeringsmöjligheter. NanoCaps tillvägagångssätt har sedan grundandet definierats av långsiktighet där vi har som riktmärke att äga mellan 10-20 procent i våra innehav. Vi har som ambition att tillsammans med våra innehav skapa de bästa förutsättningarna för utveckling samt lönsam tillväxt. Trots minskade värden under första halvåret är vi fortsatt positiva och vi tror att majoriteten av våra innehav kommer återfå sitt tidigare värde på sikt, men det kommer krävas hårt arbete och hålla god kostnadskontroll. Vi fortsätter även att skanna och analysera marknaden inom investeringsområdet; SaaS-applikationer för e-handelslösningar där vi ser en växande marknad. Substansrabatten uppgick till 70 procent per den sista juni, motsvarande en aktiekurs om 63 kr per aktie, vi kommer framledes arbeta aktivt för att öka NanoCaps synlighet i fler kanaler.

Under perioden uppgick koncernens egna kapital till 163,1 MSEK (2021 Q2; 134,4 MSEK), en ökning med 21 procent. Koncernens omsättning uppgick till 15,3 MSEK (2021 Q2; 12,4 MSEK), en ökning med 23 procent. Koncernens resultat för perioden uppgick -1,8 MSEK (2021 Q2; -1,6 MSEK), en minskning med 11 procent. Koncernens likviditet uppgick till 7 MSEK (2021 Q2; 3,3 MSEK), en ökning med 112 procent och varulagret uppgick till 8 MSEK (2021 Q2; 5,4 MSEK), en ökning om 48 procent. Vi kommer under kommande kvartal arbeta med optimering av vår lagernivå för framtida maximal utväxling.

Våra finansiella mål kvarstår enligt nedan:

Finansiellt mål för 2025:
Tillgångar (850-1250 MSEK)
Omsättning (65-100 MSEK) och
EBITDA-marginal (10-15%)

Framledes ska vi fortsätta utveckla NanoCap och investera i tillväxtbolag som kan komma passa bra i vår portfölj. Trots tuffare omvärldsläge ser jag fram mot andra halvan av 2022 och vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna på vår fortsatta resa framåt!