Kommuniké från årsstämmaÅrsstämma med aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 30 maj 2024. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan, med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2023 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Aktieägare Gerhard Dal som representerade minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören fö   r räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Thomas Jansson, Kristoffer Martin, Anders Bergström, Marcus Carning och David Nylén till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Kristoffer Martin.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med ett och halvt prisbasbelopp (85 950 kr) per ledamot som inte är anställd i Bolaget eller koncernen, samt ytterligare ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende särskild granskare

Aktieägaren Gerhard Dals förslag om att tillsätta en särskild granskare biträddes av mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Det föreslagna granskningstemat består av ett antal framlagda punkter kopplade till Bolagets kostnader och ekonomiska förhållanden.

Tidsperioden för den särskilda granskningen föreslogs till perioden från den 1 januari 2020 till och med tidpunkten för Bolagsverkets förordnande av särskild granskare. 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av NanoCap Group AB (publ) för offentliggörande den 2024-05-30 11:00 CEST.

För mer information, kontakta Bolaget på:

ir(at)nanocapgroup.com 

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ) 

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.