Aktieägarna kallas härmed till årsstämmaStockholm 2024-04-29
 

Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ), org.nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 kl. 09:00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 maj 2024, och ombeds anmäla sig till bolaget senast den 29 maj 2024 skriftligen till Box 5141, 102 43 Stockholm (eller via e-post till ir@nanocapgroup.com). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 24 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
 

Förslag till dagordning:  

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter 
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad ska vara ordförande på stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2023. 

Punkt 9-12 – Fastställande av arvoden, samt val av styrelseledamöter och revisor

· Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
· Aktieägare som representerar cirka 27,3 procent av kapitalet och cirka 60,09 procent av rösterna föreslår att arvode till ledamöter ska utgå med ett och halvt prisbasbelopp (85 950 kr) per ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Styrelsens ordförande föreslås erhålla ytterligare ett prisbasbelopp. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning. 
· Aktieägare som representerar cirka 27,3 procent av kapitalet och cirka 60,09 procent av rösterna av rösterna föreslår omval av Thomas Jansson, Kristoffer Martin, Anders Bergström, Marcus Carning och David Nylén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Nyval av ytterligare en person som kommer att presenteras i god tid före årsstämman. Kristoffer Martin föreslås väljas till styrelsens ordförande. 
· Till revisor föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har meddelat, för det fall årsstämman utser revisionsbolaget till revisor, att till huvudansvarig revisor väljs Jan Hamberg. 

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för tillåtet antal aktier och aktiekapital och införa en bestämmelse om krav på anmälan för deltagande på bolagsstämmor. Förslaget innebär ändring av lydelserna i 4 och 5 §§, samt införande av en ny bestämmelse i 9 §.

Nuvarande lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000.

Föreslagna lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 200 000 och serie B till ett antal av högst 19 800 000.

Föreslagen ny bestämmelse:

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på i bolagets lokaler samt på dess hemsida, www.nanocapgroup.com, under minst tre veckor närmast före stämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar:

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter:

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)nanocapgroup.com 

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ) 

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group AB:s Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

 

Stockholm april 2024

NanoCap Group AB (publ)

Styrelsen