NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag januari 2021Stockholm 2022-02-11
NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen för januari 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 3,8 MSEK (ca 4,0 MSEK 2021). Under januari påvisar dotterbolagen ett operationellt positivt resultat.     
//
        
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.